Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma BOYK Adam Kolak z siedzibą w: 06-400 Ciechanów, ul. J. Dziubińskiej 13 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

 • nazwa działalności gospodarczej,
 • adres siedziby,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • adres e-mail,
 • telefon.

Dane te zostały pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż / zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia ww. czynności.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: firma BOYK Adam Kolak z siedzibą w: 06-400 Ciechanów, ul. J. Dziubińskiej 13, NIP: 566-103-76-98. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres BOYK Adam Kolak z siedzibą w: 06-400 Ciechanów, ul. J. Dziubińskiej 13 lub e-mail: biuro@boyk.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez BOYK Adam Kolak polegają na oferowaniu Klientom produktów i usług z zakresu produkcji i wykonania balustrad nierdzewnych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów / usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy BOYK Adam Kolak.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub w sposób zautomatyzowany w celu dostarczania Klientom BOYK Adam Kolak kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez firmę produktów / usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa. BOYK Adam Kolak nie przetwarza danych w formie profilowania.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne, tj. dostępne na stronach www oraz w oparciu o rejestry urzędowe (KRS, CEIDG, REGON itp.).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@boyk.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: BOYK Adam Kolak z siedzibą w: 06-400 Ciechanów, ul. J. Dziubińskiej 13.

Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych BOYK Adam Kolak